X
تبلیغات
شعرفردا

شعرفردا
اگر خواهي روانت گردد آزاد *بيا چرخي بزن در خرم آباد 
قالب وبلاگ


نشــســتـه ام بنویســـــم بــــرای مــــادر غم ها

بـرای وصف کمــــالش شکسته دسـت و قلم ها

شکستـه شد پـر و بـالـت که یک پرنده بسازی

ولـــی جـــواب پـــرنـــده فقـط جفــا و ستم ها

به هـر نشانـه ی دردم تو جان پـر زده داری

به شـوکت تـو ببالـــم که طعنـه ای بـه منم ها

تو اصـل آن قدمـی بـر دو چشم غرق نگاهت

روانـه کن همـه دردت بـه انضمـــام قــدم ها

هـوای شعــر محـالـی تـو جـانشیـن  خــدایی

خــدا اگـر که نــبــاشـد تـویــی کـلام قسم ها

صفـای ملک زمینی رسیـــده ای بـه سعادت

شفاعت از تو بگیرم که واصلــی به ارم ها

نشـســتـه ام بنویـــســـم بــرای مـادر غم ها

برای وصف کمالش شکسته دست و قلم ها


91/9/3

[ جمعه بیست و نهم فروردین 1393 ] [ 1:0 ] [ سعیدتابان ]عیــد نـوروز که بــا دبـدبـه اش مـی آیـد

کی رگ غـم بزند یـا که ستـم کش بـاشد

 پشت هر خنده ی بی پایه غمی پنهانست

بایـد ای غافـل هر سال دلت خوش باشد

[ یکشنبه چهارم اسفند 1392 ] [ 19:31 ] [ سعیدتابان ]

سحربـا بـاد میگفتـــم ،حدیـث ایـن"هدفمنـــدی"

    

  خطاب آمــد برو جانــم ،تمامش بود سر هـم بندی !


بیا "محمود" و این آخر ،بگو بر ما حقیقت را    


  چه سودی عایدت آمد،از این طرحی که افکندی ؟!


مرا چل سال و اَند ی عمر ،به یغما رفته ای جانا 


   ندیدم روزگاری من، به این شکل و به این گندی


 تمام پول یارانه ،کفافِ قبض آبم شد  


 قبوض گاز و برقم را ،دهم من با چه ترفندی؟!


 مرا گفتی ریاضت کِش،چو مرتاضهای هندی  


  مکن مصرف تو یخچال و، اجاق و گاز تا چندی !


تو این تحریم و تهدید را ،چو کاغذ پاره دانستی


کنون هم رفته ای جانا به ما،آسوده میخندی!


 شنيدي "شیخ حسن" گفتا،درآن گفتاربا سیما


که گور اقتصاد ما ، بدین یارانه ات کندی ! 


گروه "اعتدال" آمد، به صد ناز و دوصد وعده   


که مشکل ها کنم آسان، به تدبیر و هنرمندی!


هنوز در اول راه است و، دادش می رسد بر گوش: 


ميان دخل و خرج ما ،نباشد هیچ پیوندی !


 من از آن روز دانستم ،که شیخ ما کلیدش را 


حوالت می کند آخر،به الطاف خداوندی !!


 ظریفی گفت  شاعر،غزل هایت بسی عالی است 


 اگر خواني تو آنها را ، براي "بزبز ِ قندی "!!!

[ شنبه بیست و ششم بهمن 1392 ] [ 10:58 ] [ سعیدتابان ]

اگر خواهی روانت گردد آزاد*بیا چرخی بزن در خرم آباد


سروده شیخ گریم الدین صاحب وبلاگ" گربه عابد"

[ سه شنبه هشتم بهمن 1392 ] [ 15:39 ] [ سعیدتابان ]

چه خوش گفت 

چه خوش ساخت

چه خوش نواخت

چه خوش خواند

و چه خوش سوخت


http://dl.pop-music.ir/music/Bahman91/Alireza%20Ghorbani%20-%20Rosvaye%20Zamaneh.mp3

[ جمعه بیست و هفتم دی 1392 ] [ 19:1 ] [ سعیدتابان ]


هـر کجـــا رفتــم ندیـــدم خـانـــه ای چـــون خرم آباد

سـاحـــل دریـــای دلتنگـــــــی و مـحــــزون خرم آباد

هـر کـه مـی خواهـد خـدا بـاشــد در ایـن دنیای زیبـا

لحظـه ای مهمــان شـود در شهـــر میمـون خرم آباد

جلـــوه ی انســانیـت ســــاده دلـــی مـردانگــی ها

سـاده پیــدا مـی شـود در جوشـش خــون خرم آباد

از دلـش صـدهــا سـراب سـر بـه دریـا رهسپارست

 زاده شــد از دامنــش غــوغـــــای کــارون خرم آباد

مهـــد مـانـــای تمــــدن بــا شکــــوه و باستــــانی

از شکوهت یک جـهان شد مــات و مجنون خرم آباد

این بهشت است از بهشت خـاوران قدری صفا کن

بـــاغ یــــزدان روح ایمــــان مهــــر افـــزون خرم آباد

از همیـن هـا یـک شقـایق عاشق این بــوم زر شد

نســل در نسلــش فـــدای خــاک گلگــون خرم آباد[ دوشنبه بیست و سوم دی 1392 ] [ 15:6 ] [ سعیدتابان ]

 به قتلگاه می برند شبزیان زمان را


همبستر فراموشی اند شب نشینان 


که باز فرزند شرعیشان«مصیبت» را 


 بسپارند به نوادگان زمان


«پیشاپیش مبارک باد قدم نو رسیده تان»

[ سه شنبه سوم دی 1392 ] [ 21:30 ] [ سعیدتابان ]سحـــــر بــا بــاد میگفتـــــــم حدیــث آرزومنـــدی

بگفتـا دوره ی محـمــود بهتـــر بــود از ایــن چنـدی

از آن مغـزش چنـان طـرح مدیـریـت به بیرون ریخت

که هم داخل به سامان بود و هم دنیای بی بندی!

همـان دنیـا که مرحومـی چو چـاوز بـود و پهنـــاور

در آمـازون سمنـدم قیمـت تُرب است و یک قنـدی

ببیــن حــالا پوتینش بـــا خَلالـــی بیــخ ِ دنـدانش 

چنــان خورده از آن سفـره هنوزم مانده یک گَندی

و بُنجُـل هــای چینـــی کـه قُــرُق کــردند بــازارم

 و مـرغوبش که میرفتـی به سوی یانگی و لَندی

غمـی انـــدر دل مـــردم نبــود ار دولــت مهــرش

همیشه گوش میـدادی بـه جــای داریــوش اَندی

در این ساعات روحانـی که مست و ماتِ تبلیغیم

فضـا بـاز و جهــان نـاز و ظریفش بــرده ترفنـــدی

و ارزانـــی کـه ول میگــردد انــدر کوچــه و بــازار

تـــورم را اَدب کـــــردی و بـه زنـــدان بیفکـنــدی

در ایـن جــام جمـم ای شیــخ فـــردا را ببیـنندم

تو هم بعـد از غـروب خـود بـه ریش ما بخندندی


فی البداهه ای تحت تاثیر شعر"حدیث هدفمندی"شیخ گریم الدین,صاحب وبلاگ "گربه عابد" 


[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 ] [ 12:22 ] [ سعیدتابان ]بدان حـرف از دو چشــــم و زلـف و ابـرو

فقط لفظـــی بـرای شعـــر و شور است

بـــود عشقــــــــــم ورای ایـن ظواهــــــر

همان عشقی که پاک و در حضــور است[ دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 ] [ 23:24 ] [ سعیدتابان ]

تمــام حســرت بــاران رســانــه ای شــده است

کویـر خشک و بیــابـــان رســانـه ای شـده است

لب خزنــــده ی عـاشق به سـوی صـورت عشق

بـه روی تیــــــغ فـــــراوان رسانه ای شده است

توقــــف دل شیـــــــدا بـــه روی یـک دلســــــوز

کمـک کنیـــد کـه ویــــران رسانه ای شده است

و در شکستن قلبـــــی مقــــــــام مسئولیـــــم

که حکـم قاضی و زنـدان! رسانه ای شده است

بـه چشم غیـر و غریـبـان اگـر چـه محبوب است

ولی شکنجه ی یک جـان رسانه ای شده است

عقـاب دشـت رهـایـــی بـه روی دســت زمـیـن

به تیر چشم و دو مژگـان رسانه ای شده است 

نظـــر زیــاد و هــوادار دل چـه بــی تــاب است

ولـــی فقــط تـو و تـابـان رسانه ای شده است
[ دوشنبه یازدهم آذر 1392 ] [ 19:19 ] [ سعیدتابان ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
امکانات وب